ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายท่อเมนประปาซอยบ้านนายพ่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
880
21 ม.ค. 2558
272 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
851
21 ม.ค. 2558
273 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหลวง(เข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
899
21 ม.ค. 2558
274 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีหวาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
869
21 ม.ค. 2558
275 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
864
21 ม.ค. 2558
276 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย801 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
862
21 ม.ค. 2558
277 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวรรณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
886
21 ม.ค. 2558
278 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงล่อง-ซอยอ้นทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
868
21 ม.ค. 2558
279 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดอาทิตย์-ราชอุทิศ1หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
846
21 ม.ค. 2558
280 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศาลาน้ำลงคูระบายน้ำเทศบาลฯ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
850
21 ม.ค. 2558
281 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตรงข้ามตลาดพุธ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
834
21 ม.ค. 2558
282 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลากระพง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
843
21 ม.ค. 2558
283 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองเตาหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
833
21 ม.ค. 2558
284 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าสูง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
837
21 ม.ค. 2558
285 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
857
21 ม.ค. 2558
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองเตาหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
867
15 ม.ค. 2558
287 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักลึก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
855
15 ม.ค. 2558
288 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างวัดท่าสูง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
843
15 ม.ค. 2558
289 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาซอยบ้านนายพ่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
15 ม.ค. 2558
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
840
15 ม.ค. 2558
291 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหลวง(เข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
866
15 ม.ค. 2558
292 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีหวาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
861
15 ม.ค. 2558
293 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายลุ่มโต๊ะเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
850
15 ม.ค. 2558
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
15 ม.ค. 2558
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 801 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
835
15 ม.ค. 2558
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาวรรณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
841
15 ม.ค. 2558
297 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงล่อง-ซอยอ้นทอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
868
15 ม.ค. 2558
298 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าสูง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
829
15 ม.ค. 2558
299 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดอาทิตย์-ราชอุทิศ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
856
15 ม.ค. 2558
300 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศาลาน้ำลงคูระบายน้ำเทศบาลฯ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
851
15 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22