ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.ย. 2560
2 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.ย. 2560
3 ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ก.ย. 2560
4 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำถังคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 15 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ก.ย. 2560
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานท่าสูง หมู่ที่ 4,13 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.ย. 2560
6 ประกาศราคากลางวัสดุอุปกรณ์ชุดดำน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ย. 2560
7 ประกาศราคากลางเช่า ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 ส.ค. 2560
8 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ส.ค. 2560
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำคลองจากหัวแหลม-หน้าบ้านผู้ใหญ่(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 ส.ค. 2560
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายดุลอาดีม-ตลาดในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
184
22 ส.ค. 2560
11 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายซอยโต๊ะเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ส.ค. 2560
12 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตานก หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ส.ค. 2560
13 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ส.ค. 2560
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชครู2-ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 ส.ค. 2560
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโสภณ ภักดี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ส.ค. 2560
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบรหรี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ส.ค. 2560
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหวางหยิก หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ส.ค. 2560
18 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ส.ค. 2560
19 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายซอยลุ่มเปี๊ยะ(บ้านนางเนียร) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ส.ค. 2560
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำคลองจากหัวแหลม-หน้าบ้านผู้ใหญ่(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ส.ค. 2560
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายดุลอาดีม-ตลาดในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ส.ค. 2560
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตานก หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ส.ค. 2560
23 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายซอยโต๊ะเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ส.ค. 2560
24 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 ส.ค. 2560
25 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่๒)หมู่ที่๓,๑๒ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ส.ค. 2560
26 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ส.ค. 2560
27 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ส.ค. 2560
28 ซ่อมแซมถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกกรุงไทย-สามแยกคลองเคย(ช่วงที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ส.ค. 2560
29 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ส.ค. 2560
30 ประกาศแจ้งการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอหลาจัดสรร1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22