ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 ม.ค. 2565
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ธ.ค. 2564
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)และขอเชิญประชุมเวทีสาธษรณะ (Public Hearing)เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 ธ.ค. 2564
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 ธ.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์หนังสือ ท่าศาลาคดีศึกษา "ท่าหลาบ้านเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ธ.ค. 2564
8 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ดาวน์โหลดเอกสาร
137
10 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้ประกอบการตลาดเอกชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
218
18 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31